تله کابین توچال

خدمات نجام شده

  • تامین تجهیزات, پیاده سازی لینک وایرلس ایستگاه ۱ به دفتر مرکزی

این پروژه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲ انجام شد.

محل اجرای پروژه تهران مجتمع توچال