اعضای تیم


حسام خادمیان راد

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
زهرا خزلی

عضو هیئت مدیره- مدیر فنی
man-avatar500

رئیس هیئت مدیره

hamed

عضو هیئت مدیره- مدیر پروژه ها
man-avatar500

شبکه های فیبر نوری
man-avatar500

شبکه های فیبر نوری و FTTX

man-avatar500

عملیات و اجرا

لینک های مایکروویو

اکتیو و امنیت شبکه

Mohammadreza_ebrahimi

شبکه های بدون سیم

کارشناس فروش
erfan_motazed

مشاور بازرگانی