پژوهشگاه فضایی ایران

پروژه فیبر نوری پژوهشکده ی سامانه های حمل و نقل فضایی