اعضای تیم


میترا-چمن گرد

عضو هیئت مدیره- مدیر اداری و برنامه ریزی
مسلم-یاوری

شبکه های فیبر نوری
حسام خادمیان راد

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

man-avatar500

رئیس هیئت مدیره
hamed

عضو هیئت مدیره- مدیر پروژه ها
man-avatar500

شبکه های فیبر نوری و FTTX

man-avatar500

عملیات و اجرا

لینک های مایکروویو

اکتیو و امنیت شبکه

Mohammadreza_ebrahimi

شبکه های بدون سیم

کارشناس فروش
erfan_motazed

مشاور بازرگانی