علی مروستی

علی مروستی

دانش آموخته کارشناسی الکترونیک از دانشگاه شهاب دانش قم.

متخصص راه اندازی شبکه های بدون سیم، لینک های مایکروویو، میکروتیک.