مجید اقبالی

man-avatar500

متخصص سایت یابی و نصب دکل

کارشناس نصب و تیونینگ انواع رادیو

سابقه کاری: ۱۲ سال