محمد حسین خادمیان راد

man-avatar500

محمد حسین خادمیان راد

کارشناس مدیریت

سابقه کاری: ۳۵ سال