مسلم یاوری

مسلم-یاوری

کارشناسی الکترونیک از دانشگاه امام حسین (ع)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

متخصص ارتباطات فیبر نوری

سابقه کار:۲۳ سال