میترا چمن گرد

میترا-چمن گرد

میترا چمن گرد

 

کارشناس روانشناسی.

متخصص امور اداری- متخصص کنترل پروژه

سابقه کاری: ۲۴ سال